פטרון הש״ס הוא ידידנו עוז המנדב מידי שנה בשנה הנגיד הנכבד הרב בנש״ק רבי פנחס שפירא הי״ו וזגתו החשובה אשת חיל תחי׳ לע״נ הוריו היקרים נבג״מ אביו הרב מאיר בן הרב ישכר דוב זצ״ל ואמו פערל יוטא בת הרה״ג שלמה ע״ה

ברכות (63) הרב חכם חנניה עלבאז פרעזידענט, הרב אהרן זיו
שבת (156) הרב עקיבא המניק, הרב אהרן זיו
עירובין (105) הרב אברהם יושע קירש מרבני הבית דין, הרב יעקב קלעס פרעזידענט ויו״ר
פסחים (120) הרב יום טוב מאליק, הרב יוחנן דעוויס, הרב שלמה ברוין
שקלים הרב שמחה הפקאוויטץ רב ישראל הצעיר יוליט
ראש השנה (34) הרב ישראל כהנא, הרב פינחס שפירא פטרון הש״ס ויו״ר הסיום, הרב אברהם דוד שווארץ
יומא (87) הרב יונב מירב יו״ר ארגון חזק
סוכה (55) הרב גרשון שלעזינגער
ביצה (39) הרב הערשל בערקאוויטש
תענית (30) הרב יעקב ספיוואק פרעזידענט
מגילה (31) הרב בנימין ברלין, הרב אהרן זיו
מועד קטן (28) הרב עקיבא המניק
חגיגה (26) הרב מאיר מלניק יו״ר לענייני גוברמנטול, הרב יהודא בלאנק יו״ר הצ’פלינסי
יבמות (121) הרוצה בעלום שמות
כתובות (111) הרב יצחק מולר
נדרים (90) הרב יוסף סאלאמאן וייס פרעז
נזיר (65) הרב אריה זאב סונדרס
סוטה (48) הרב אלי סיגל
גיטין (89) הרב צבי מאנדל יו״ר וועד החינוך
קידושין (81)הרב צבי מאנדעל יו״ר וועד החינוך
בבא קמא (118) הרב מנדל מיראטשניק וייס פרעזידענט
בבא מציעא (118) הרב גיל סטודנט יו״ר וועד ההלכה
בבא בתרא (175) הרב גיל סטודנט יו״ר וועד ההלכה
סנהדרין (112) הרב משה שמרלר
מכות (23) הרב דוד כץ מנהל
שבועות (48) הרב גיל סטודנט יו״ר וועד ההלכה
עבודה זרה (75) הרב יום טוב מאליק
הוריות (13) הרב שלמה שוורץ
זבחים (119) הרב גיל סטודנט יו״ר וועד ההלכהת
מנחות (109) הרב זלמן איווס
חולין (141) הרוצה בעלום שמות
בכורות (60) הרוצה בעלום שמות
ערכין (33) הרב יעקב שולמן מנהל הבית דין
תמורה (33) הרוצה בעלום שמות
כריתות (27) הרב יהושע גרינוואלד מרבני הבית דין
מעילה (21) הרוצה בעלום שמות
תמיד (8) הרב אליהו קרביץ
נדה (72) הרב עקיבא המניק