Mazal tov to Rav Simcha Silverman, Rav of Eitz Chaim Flatbush, Chaver Igud Harabonim, Chaplain Lenox Hill Hospital on the birth of a baby girl.

Mazal Tov to the great uncle, Rav Ya’akov Klass