הנה מה טוב ומה נעים לגמור כל הש״ס בדיבוק חברים. בשנים שעברו היו רק רבנים אחדים שלמדו כל הש”ס בשביל איגוד הרבנים. בשנה הזאת השתתפו הרבה מחברי האיגוד לגמור את כל התלמוד וגם בשנה הבאה עלינו לטובה מתכבדים אנו להזמין כבודכם להשתתף בסיום על ידי לימוד מסכת לסיים עד ח״י אלול תשפ״ב.

פטרון הש״ס הוא ידידנו עוז המנדב מידי שנה בשנה הנגיד הנכבד הרב בנש״ק רבי פנחס שפירא הי״ו וזגתו החשובה אשת חיל תחי׳ לע״נ הוריו היקרים נבג״מ אביו הרב מאיר בן הרב ישכר דוב זצ״ל ואמו פערל יוטא בת הרה״ג שלמה ע״ה.

כבר נלקחו כמה מסכתות. המסכתות הבאות פנויות עכשיו. נא להגיד למנהל איגוד הרבנים הרב דוד כץ שליט”א איזה מסכת כבודכם מוכן ללמוד rabbikatz@rabbinicalalliance.org

שבת (156)
עירובין (105)
פסחים (120)
שקלים
יומא (87)
מגילה (31)
חגיגה (26)
יבמות (121)
כתובות (111)
נדרים (90)
נזיר (65)
סוטה (48)
קידושין (81)
בבא קמא (118)
בבא בתרא (175)
סנהדרין (112)
מכות (23)
שבועות (48)
עבודה זרה (75)
הוריות (13)
נדה (72)

In past years, a few members of Iggud HaRabbonim finished Shas each year in time for the Chai Elul Siyum HaShas. This year, many members joined together to learn the entire Talmud and next year we are again opening up the learning to all members. Some masechtos were quickly taken. Please look at the list above and email Rav Duvid Katz which masechta you will learn and complete before Chai Elul 5781. rabbikatz@rabbinicalalliance.org