שלום וברכה לכבוד הרבנים הגאונים החשובים ובפרט אנ״ש מעמבערס האיגוד רבני הקהלות ובתי מדרשים בניו יארק.

אחדשה״ט כראוי וכיאות לכבוד התורה ולומדיה יה״ר שתזכו כולכם וכל הנלווים אליכם לכתיבה וחתימה טובה ולשנת גאולה וישועה!

הננו בזה בשאלתי ובקשתי הנה מפורסם לכל המצב המרה שמרחפת על החינוך הטהור פה בניו יארק.

החינוך שיש לנו במסורה מרבני הגאונים הצדיקים נבג״מ שמסרו נפשם במלחמת העולם השניה ובאו לאמעריקא והמשיכו החינוך הטהור שקבלו מרבותיהם הררי קודש פה באמעריקא בלי שום שנוי. ועתה עת צרה היא לבני ישראל הן הבתי חינוך לבנים וגם לרבות לבית יעקב הבתי חינוך לבנות ישראל ורוצים בני בליעל לשנות סדרי הטהרה שאנו ממשיכים בקדושה ורוצים להתערב בהחינוך הטהור של צאצאינו וצאצאי צאצאינו רח״ל. ועל זה באנו ראשית חודש אלול הוא החודש של אני לדודי ודודי לי עת קבלת התפלה נא לעורר לבני קהלתכם שיוסיפו להתפלל שהשי״ת יבטל רוע הגזרה וגם לרבות שיאמרו אחר תפלת שחרית קאפיטעל י״ג שבתהלים. שנית לעורר לבני קהלתכם לשלוח אגרת לראש ממשלת ניו יארק באלבני לכתוב אגרת מחאה שרצוננו לעשות נחת רוח להשי״ת ולחנך צאצאינו וצאצאי צאצאינו בדרך המסילה ובדרך המסורה שקבלנו מימות קדם בלי שנוי ובלי פשרות.

והקב״ה ישמע לקול שוועתינו ויתן לנו לחן וחסד ולרחמים בעיני הממשלה ויקיים בנו כי תעבור ממשלת זדון מן הארץ ותמלוך אתה השם אלוקינו בב״א.

החותם למען החינוך הטהור

הרב מנחם מנדל מיראטשניק       הרב דוד כץ

מנהלי האגוד הרבנים דאמעריקא